Συχνές ερωτήσεις για το Langmeier Backup

Σύμβουλος: Επέκταση της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας Langmeier με VBScript

Το Langmeier Backup προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας σεναρίων για την εφαρμογή προηγμένων εννοιών για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων. Οι έμπειροι διαχειριστές έχουν έτσι τη δυνατότητα να εισάγουν πολύ συγκεκριμένες απαιτήσεις στον τομέα της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων στην εκτέλεση αντιγράφων ασφαλείας.

Παραδείγματα:

  • δική σας ειδοποίηση χρήστη (ως SMS, στην οθόνη, μέσω ταχυδρομείου κ.λπ...)
  • λήψη τρέχουσας εργασίας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας από το διακομιστή
  • Προτροπή χρήστη (παράδειγμα: "Please insert another backup medium")
  • Ανάγνωση και κλείσιμο ανοικτών προγραμμάτων
  • Αναδιοργάνωση του μέσου-στόχου (π.χ. μετονομασία φακέλου)
  • κλήση μιας διεύθυνσης URL για την εκτέλεση μιας λειτουργίας διακομιστή

Ο επεξεργαστής σεναρίων βρίσκεται στο μενού Εργαλεία > Επεξεργασία σεναρίων:

Dies ist ein Tutorial, wie Sie in Langmeier Backup Business und Langmeier Backup Server eigene VBScripts erstellen, um nach Ihren Vorstellungen in den Datensicherungsvorgang einzugreifen.

Κάντε κλικ στο πλαίσιο επιλογής δέσμης ενεργειών και επιλέξτε την κενή καταχώρηση εκεί για να δημιουργήσετε μια νέα δέσμη ενεργειών. Κάνοντας κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως... μπορείτε να αποθηκεύσετε αυτό το σενάριο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις εντολές VBScript στο σενάριο. Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες εντολές σεναρίων που έχουν υλοποιηθεί ειδικά για το Langmeier Backup για να αυτοματοποιήσετε το Langmeier Backup.


Δείκτης εντολών

Το πλήρες ευρετήριο εντολών μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική βοήθεια του Langmeier Backup, την οποία μπορείτε να καλέσετε στο πρόγραμμα. Ακολουθεί ένα απόσπασμα των συχνά ζητούμενων λειτουργιών.

Πρόοδος (μεταβλητή)

Εκχωρεί μια τιμή μεταξύ 1 και 100 στη μεταβλητή Progress, ορίζει την τιμή της γραμμής προόδου στο παράθυρο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

Παραδείγματα:

Πρόοδος = 0 'Γραμμή προόδου στο 0 - δεν έχει δημιουργηθεί ακόμη αντίγραφο ασφαλείας
Πρόοδος = 50 'Γραμμή προόδου στο 50 - έχει δημιουργηθεί μισό αντίγραφο ασφαλείας
Πρόοδος = 100 'Γραμμή προόδου στο 100 - έχει ολοκληρωθεί πλήρως η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Μήνυμα (Μέθοδος)

Εκδίδει ένα κείμενο στον χρήστη στο παράθυρο μηνυμάτων του Langmeier Backup. Αυτό το κείμενο αποθηκεύεται επιπλέον στο αρχείο καταγραφής αντιγράφων ασφαλείας.

Παράμετρος:

Παράμετρος Περιγραφή
Κείμενο Το κείμενο του μηνύματος προς τον χρήστη.
[Τύπος μηνύματος] Ο τύπος αυτού του μηνύματος.

Πιθανές τιμές:

1 = Πληροφορίες
2 = Προειδοποίηση
3 = Διακοπή

italic = προαιρετικές παράμετροι

Παράδειγμα 1:

Μήνυμα "Το σενάριο ολοκληρώθηκε."

Παράδειγμα 2:

Μήνυμα "Please write the disk with 'Backup " & Weekdayname(Weekday(now)) & "'.", 1

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (μέθοδος)

Με τη βοήθεια της λειτουργίας "Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας" μπορεί να δημιουργηθεί αντίγραφο ασφαλείας ενός φακέλου ή ενός αρχείου.

Παράμετρος:

Παράμετρος Περιγραφή
Πηγή Διαδρομή πηγής του επιθυμητού αντιγράφου ασφαλείας
Προορισμός Διαδρομή προορισμού του επιθυμητού αντιγράφου ασφαλείας
[Υποφάκελοι] True = Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας συμπεριλαμβανομένων των υποφακέλων (προεπιλογή)

False = Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας χωρίς υποφακέλους

[Κρυπτογραφημένο] True = Κρυπτογραφημένο αντίγραφο ασφαλείας

False = Μη κρυπτογραφημένο αντίγραφο ασφαλείας (προεπιλογή)

[Συμπιεσμένο] True = Συμπιεσμένα αρχεία αντιγράφων ασφαλείας ZIP

False = Μη συμπιεσμένα αρχεία αντιγράφων ασφαλείας (προεπιλογή)

[Ιστορία] True = Ιστορικό αντίγραφο ασφαλείας

False = Κανονική λειτουργία (προεπιλογή)

[CreateFullPath] True = Δημιουργεί την πλήρη διαδρομή δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, π.χ. C$\Folder\

False = Κανονική λειτουργία (προεπιλογή)

italic = προαιρετικές παράμετροι

Παράδειγμα 1: Ένα κανονικό αντίγραφο ασφαλείας όπου καθορίζονται η πηγή και ο προορισμός.

'Κανονικό αντίγραφο ασφαλείας:
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας "C:\Πηγή", "D:\Προορισμός"

Παράδειγμα 2: Ένα κρυπτογραφημένο αντίγραφο ασφαλείας, όπου καθορίζονται η πηγή και ο προορισμός και επιπλέον ορίζεται η κρυπτογράφηση των δεδομένων.

κρυπτογραφημένο αντίγραφο ασφαλείας:
Backup "C:\Source", "D:\Destination", , True

Παράδειγμα 3: Κρυπτογραφημένο αντίγραφο ασφαλείας με πλήρη διαδρομή: Εδώ, όπως και στο παράδειγμα 2, εκτελείται κρυπτογραφημένο αντίγραφο ασφαλείας και, επιπλέον, δημιουργείται αντίγραφο ασφαλείας της πλήρους διαδρομής.

'Κρυπτογραφημένο αντίγραφο ασφαλείας με πλήρη διαδρομή:
Backup "C:\Source", "D:\Destination", , True, , , , True

Διάλειμμα (μέθοδος)

Διακόπτει το εφεδρικό αντίγραφο ασφαλείας αλλά όχι το τρέχον σενάριο.

Παράμετροι:

Παράμετρος Περιγραφή
ΟΧΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Η μέθοδος Break δεν απαιτεί πρόσθετες παραμέτρους.

GetMediaName (συνάρτηση)

Επιστρέφει το όνομα του εισαγόμενου μέσου.

Παράμετροι:

Παράμετρος Περιγραφή
Accessor α) Ο χαρακτήρας πρόσβασης στην ταινία με τη μορφή, για παράδειγμα, \\.\tape0
β) Ένα αναγνωριστικό μονάδας δίσκου, για παράδειγμα, C:\.

Παράδειγμα:

if GetMediaName ("\.tape0") <> "Monday " Then
Message "Please insert the tape `Monday`
! ", 3 '3 = Σύμβολο Stop
EjectMedia
Break
End If

SendSMS (Text as String, Number As String) (Λειτουργία)

Μια επιλογή που χρησιμοποιούν πολλοί από τους πελάτες μας είναι η επιλογή "SendSMS". Αυτή η επιλογή στέλνει ένα SMS στο κινητό τηλέφωνο του πελάτη στο τέλος ενός αντιγράφου ασφαλείας. Εάν ο παραλήπτης δεν βρίσκεται στην Ελβετία, τότε πρέπει να καθοριστεί ο διεθνής κωδικός κλήσης.

Τείχος προστασίας: υπό ορισμένες συνθήκες, μια έλλειψη καταχώρησης στο τείχος προστασίας των Windows μπορεί να εμποδίσει την αποστολή του σύντομου μηνύματος. Σε αυτή την περίπτωση, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος και η δέσμη ενεργειών δεν μπορεί να εκτελεστεί με επιτυχία. Ενεργοποιήστε το πρόγραμμα Langmeier Backup στο τείχος προστασίας σας για την εξερχόμενη κυκλοφορία δικτύου - τότε θα λειτουργήσει.

Παράμετροι:

Παράμετρος Περιγραφή
Κείμενο Το μήνυμα κειμένου που θα αποσταλεί στον παραλήπτη με SMS.
αριθμός Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη.

Παράδειγμα:

'Στέλνει ένα μήνυμα κειμένου στον διαχειριστή του αντιγράφου ασφαλείας:
SendSMS
"Backup completed.", "004179512xxxxxx"

'Αποστέλλει ένα μήνυμα κειμένου στον διαχειριστή του αντιγράφου ασφαλείας -
'το μήνυμα περιέχει την τιμή που έχει καθοριστεί στο πεδίο "Προορισμός", καθώς και
'τον αριθμό των σφαλμάτων που παρουσιάστηκαν, καθώς και τον αριθμό των
'αρχείων που δημιουργήθηκαν με επιτυχία:

SendSMS Term("Η δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας στο ολοκληρώθηκε. Error: Backed up: ", Destination, Errors, Counter), "0049xxxxxxxxxxxxxx"

Μετρητής (μεταβλητός)

Δείχνει πόσα αρχεία δημιουργήθηκαν με αντίγραφα ασφαλείας. Αυτή η τιμή εμφανίζεται στην ανατροφοδότηση του χρήστη μετά τη διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Επιπλέον, η τιμή αυτή αναφέρεται επίσης στο αρχείο καταγραφής αντιγράφων ασφαλείας.

Παράδειγμα:

'Εκκινεί το σενάριο γραμμής εντολών "databackup.cmd" από το SAP για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας της βάσης δεδομένων
'από το SAP. Ως στόχος αντιγράφων ασφαλείας χρησιμοποιείται ο στόχος αντιγράφων ασφαλείας που έχει οριστεί στην εργασία αντιγράφων ασφαλείας,
'που έχει οριστεί στην εργασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (προορισμός).
'Το σενάριο γραμμής εντολών επιστρέφει τον αριθμό των αντιγράφων ασφαλείας
'αρχείων.

CountOfFiles = Shell("%appdata%\SAP\databackup.cmd /dest=" & Destination, 0)

'Ο μετρητής των αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων αυξάνεται τώρα κατά τον αριθμό
'που επιστρέφει η δέσμη ενεργειών:
Μετρητής = Μετρητής + lCountOfFiles

Προορισμός (μεταβλητή)

Επιστρέφει ή αντικαθιστά την προεπιλογή του φακέλου προορισμού στο στοιχείο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας της δέσμης ενεργειών.

Σημείωση: Με τη μεταβλητή Προορισμός, μπορείτε να δημιουργήσετε μια δέσμη ενεργειών που δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας για κάτι συγκεκριμένο σε μια θέση προορισμού που μπορεί να οριστεί στην εργασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Ο τρόπος με τον οποίο το συγκεκριμένο πράγμα υποστηρίζεται και τι είναι αυτό, είναι αυτό που προγραμματίζετε στο σενάριο.

Παράδειγμα:

'Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του φακέλου εγκατάστασης "SAP R3" στο φάκελο αντιγράφων ασφαλείας που έχει οριστεί στο σενάριο:
Backup "C:\SAP-R3", Destination

Πηγή (μεταβλητή)

Επιστρέφει την προεπιλεγμένη πηγή στο εφεδρικό στοιχείο της δέσμης ενεργειών ή αντικαθιστά αυτή την πηγή. Εάν το όνομα δέσμης ενεργειών (π.χ. @SendSMS) βρίσκεται κάτω από την πηγή, τότε επιστρέφεται το όνομα της δέσμης ενεργειών.

Σημείωση: Με τη μεταβλητή "Destination" (Προορισμός) μπορείτε να δημιουργήσετε μια δέσμη ενεργειών που δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας για κάτι συγκεκριμένο σε μια θέση προορισμού που μπορεί να οριστεί στην εργασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Ο τρόπος αποθήκευσης του προορισμού και το ποια είναι αυτή, προγραμματίζεται στο σενάριο. Με την αντίθετη μεταβλητή "Source" έχετε τη δυνατότητα να αφήσετε τον χρήστη του αντιγράφου ασφαλείας Langmeier να καθορίσει τη θέση της πηγής που ανακτάτε στο σενάριο.

Παράδειγμα:

Πηγή = "C:\"

Αποθήκευση σεναρίου

Αφού γράψετε/δημιουργήσετε ένα σενάριο, αποθηκεύστε το. Οι επιλογές "Αποθήκευση" και "Αποθήκευση ως" βρίσκονται κάτω από τον επεξεργαστή σεναρίων.

Dies ist ein Tutorial, wie Sie in Langmeier Backup Business und Langmeier Backup Server eigene VBScripts erstellen, um nach Ihren Vorstellungen in den Datensicherungsvorgang einzugreifen.

Κάντε κλικ στην επιλογή"Αποθήκευση ως" για να δώσετε ένα όνομα στο σενάριό σας:

Dies ist ein Tutorial, wie Sie in Langmeier Backup Business und Langmeier Backup Server eigene VBScripts erstellen, um nach Ihren Vorstellungen in den Datensicherungsvorgang einzugreifen.

Τα σενάρια αποθηκεύονται στον ακόλουθο φάκελο:

C:\ProgramData\Langmeier Software\Scripts

Σε παλαιότερα λειτουργικά συστήματα (Windows XP, Windows Server 2003):

C:\Έγγραφα και ρυθμίσεις\ALL Users\Application Data\Langmeier Software\Scripts

Προσθήκη δέσμης ενεργειών στην εργασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

Μπορείτε να προσθέσετε όλα τα σενάρια που έχετε αποθηκεύσει στην εργασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας στο κύριο παράθυρο του Langmeier Backup στην ενότητα"Backup" -"Add":

Dies ist ein Tutorial, wie Sie in Langmeier Backup Business und Langmeier Backup Server eigene VBScripts erstellen, um nach Ihren Vorstellungen in den Datensicherungsvorgang einzugreifen.

Dies ist ein Tutorial, wie Sie in Langmeier Backup Business und Langmeier Backup Server eigene VBScripts erstellen, um nach Ihren Vorstellungen in den Datensicherungsvorgang einzugreifen.

Αφού επιλέξετε τη δέσμη ενεργειών σας, το όνομα της δέσμης ενεργειών εμφανίζεται στην εργασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας με ένα προηγούμενο "@", στην προκειμένη περίπτωση "@SMS". Το σενάριο εκτελείται κατά την εκτέλεση αντιγράφων ασφαλείας μόλις κάνετε κλικ στο "Backup" - "Start".

Dies ist ein Tutorial, wie Sie in Langmeier Backup Business und Langmeier Backup Server eigene VBScripts erstellen, um nach Ihren Vorstellungen in den Datensicherungsvorgang einzugreifen.

Κάνοντας διπλό κλικ στην εισαγόμενη δέσμη ενεργειών, εδώ "@SMS", μπορείτε να ορίσετε τη διαδρομή προορισμού (την οποία μπορείτε να καλέσετε στη δέσμη ενεργειών χρησιμοποιώντας το "Destination" ):

Zielpfad angeben, welches das Skript verwenden soll. Dies ist ein Tutorial, wie Sie in Langmeier Backup Business und Langmeier Backup Server eigene VBScripts erstellen, um nach Ihren Vorstellungen in den Datensicherungsvorgang einzugreifen.

Ακολουθία: Προσέξτε την ακολουθία στην εργασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας! Εάν μια δέσμη ενεργειών πρόκειται να εκτελεστεί στο τέλος ενός αντιγράφου ασφαλείας, τότε η δέσμη ενεργειών πρέπει επίσης να εισαχθεί στο τέλος. Το Langmeier Backup επεξεργάζεται τα σενάρια με τη σειρά με την οποία βρίσκονται στην εργασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Εάν το σενάριο είναι μια συνάρτηση που πρέπει να κληθεί στην αρχή ή μετά από μια συγκεκριμένη διαδρομή φακέλου, τότε το σενάριο πρέπει να εισαχθεί στη σωστή γραμμή αντίστοιχα.

Εναλλακτικές επιλογές σεναρίων

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα αυτοδημιούργητο VBScript σε μια εργασία με έναν άλλο τρόπο. Πηγαίνετε στις "Επιλογές" και εκεί στις "Ρυθμίσεις για αυτή την εργασία". Θα βρείτε επιλογές που εκτελούνται "Πριν το αντίγραφο ασφαλείας" και επιλογές που εκτελούνται "Μετά το αντίγραφο ασφαλείας". Προσθέστε το VBScript σας στην επιθυμητή θέση. Σημειώστε ότι με αυτή τη μέθοδο δεν είναι διαθέσιμες οι ίδιες λειτουργίες της Langmeier Backup που περιγράφονται παραπάνω, όπως το SendSMS ή το Backup. Ωστόσο, με αυτή τη μέθοδο μπορείτε να καλέσετε οποιεσδήποτε δέσμες σεναρίων ή οποιαδήποτε μεταγλωττισμένα αρχεία exe.

Dies ist ein Tutorial, wie Sie in Langmeier Backup Business und Langmeier Backup Server eigene VBScripts erstellen, um nach Ihren Vorstellungen in den Datensicherungsvorgang einzugreifen.

Οι πληροφορίες αυτού του άρθρου είναι διαθέσιμες στα ακόλουθα προϊόντα:

  1. Langmeier Backup Business
  2. Langmeier Backup Server
  3. Langmeier Backup V-flex

langmeierbackup.php

Σχετικά με τον συγγραφέα , Ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Langmeier Software
Urs Langmeier Ο Urs Langmeier είναι ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Langmeier Software GmbH και ως εκ τούτου υπεύθυνος για τη στρατηγική ανάπτυξη των λύσεων της Langmeier Software.
 

Ψάξτε το περαιτέρω: Langmeier Backup, VB-Script, Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Άρθρα σχετικά με το θέμα
FAT32 ή NTFS Ποια μορφή είναι καλύτερη για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας
Διαφορά μεταξύ αντιγράφων ασφαλείας αρχείων και αντιγράφων ασφαλείας εικόνας
Η έκδοση 10 του Langmeier Backup είναι εδώ


Δημοσιεύστε ένα σχόλιο εδώ...

Αυτό το άρθρο καλύπτει τα θέματα:
Λογισμικό δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας με VBScript
Σενάριο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας Langmeier
Langmeier Backup VBS
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων VBS