Langmeier Backup FAQ

Przewodnik: Rozszerzenie Langmeier Backup za pomocą VBScript

Langmeier Backup oferuje możliwość tworzenia skryptów do implementacji zaawansowanych koncepcji backupu danych. Doświadczeni administratorzy mają więc możliwość wprowadzenia bardzo specyficznych wymagań w zakresie zabezpieczenia danych do przebiegu backupu.

Przykłady:

  • własne powiadomienie użytkownika (jako SMS, na ekranie, pocztą, etc…)
  • Pobierz bieżące zadanie tworzenia kopii zapasowych z serwera
  • Podpowiedź użytkownika (przykład: “Proszę  wstawić inny nośnik kopii zapasowej“)
  • Odczytuj i zamykaj otwarte programy
  • Reorganizuj nośnik docelowy (np. zmień nazwę folderu)
  • Wywołaj adres URL strony internetowej, by wykonać funkcję serwera

 

Edytor skryptów znajduje się w menu Narzędzia > Edycja skryptów:

To jest tutorial jak tworzyć własne skrypty VBScript w Langmeier Backup Business i Langmeier Backup Server, aby ingerować w proces tworzenia kopii zapasowych według własnego uznania.

Kliknij na pole wyboru "Skrypt" i wybierz tam pusty wpis, aby stworzyć nowy skrypt. Używając Zapisz jako... możesz zapisać ten skrypt.

W skrypcie możesz używać wszystkich poleceń VBScript. Dodatkowo możesz użyć następujących poleceń skryptowych zaimplementowanych specjalnie dla Langmeier Backup, aby zautomatyzować Langmeier Backup

 


 

indeks komend

Pełny indeks komend znajduje się w pomocy online Langmeier Backup, do której masz dostęp w programie. Oto wyciąg z najczęściej poszukiwanych funkcji.

 

Progres (zmienny)

Przypisuje zmiennej Progress wartość pomiędzy 1 a 100, ustawia wartość paska postępu w oknie kopii zapasowej.

Przykłady: 

Progress = 0 'Pasek postępu na 0 - jeszcze nic nie zapisane
Progress = 50 'Pasek postępu na 50 - połowa kopii zapasowej
Progress = 100 'Pasek postępu na 100 - kopia zapasowa zakończona

 

Wiadomość (metoda)

Wypisuje tekst do użytkownika w oknie wiadomości w Langmeier Backup . Ten tekst jest dodatkowo zapisywany w logu kopii zapasowej.

Parametry:  

parametr Opis
Text Tekst wiadomości do użytkownika.
[Typ wiadomości] Typ tej wiadomości.

Możliwe wartości:

1 = Informacja
2 = Ostrzeżenie
3 = Stop

italic = Parametry opcjonalne

Przykład 1:

Wiadomość "Skrypt zakończony."

/p>

Przykład 2:

Wiadomość "Proszę zapisać dysk z 'backup' & Weekdayname(Weekday(now)) & "' an.", 1 

 

Backup (metoda)

Funkcja „Backup“ może być użyta do zrobienia kopii zapasowej folderu lub pliku.

Parametry:  

parametr Opis
Źródło  Ścieżka źródłowa żądanej kopii zapasowej
Target  Ścieżka docelowa żądanej kopii zapasowej
[Podfoldery]  True = Tworzenie kopii zapasowej z uwzględnieniem podfolderów (domyślnie)

False = Kopia zapasowa bez podfolderów

[Encrypted]  True = Kopia zapasowa zaszyfrowana

False = Kopia zapasowa niezaszyfrowana (domyślnie)

[Compressed]  True = Pliki kopii zapasowych skompresowane w ZIP

False = Nieskompresowane pliki kopii zapasowych (domyślnie)

[Historia]  True = Historyczna kopia zapasowa danych

False = tryb normalny (domyślny)

[CreateFullPath]  True = Tworzy pełną ścieżkę kopii zapasowej, np

False = tryb normalny (domyślny)

italic = Parametry opcjonalne 

Przykład 1: Normalna kopia zapasowa, w której określone są źródło i miejsce docelowe.

'Normalna kopia zapasowa:
Backup "C:Źródło", "D:Miejsce docelowe"

 

Przykład 2:Szyfrowana kopia zapasowa: Tutaj określamy źródło i miejsce docelowe oraz ustawiamy szyfrowanie danych.

'Zaszyfrowana kopia zapasowa:
Backup "C:\Źródło", "D:\Źródło", , True

 

Przykład 3: Zaszyfrowana kopia zapasowa z pełną ścieżką: Tutaj, podobnie jak w Przykładzie 2, wykonywana jest kopia zapasowa zaszyfrowana, a dodatkowo tworzona jest kopia zapasowa całej ścieżki.

'Zaszyfrowana kopia zapasowa z pełną ścieżką:
Backup "C:Źródło", "D:Miejsce docelowe", , True, , , True

 

 

Przerwa (metoda)

Przerywa kopię zapasową, ale nie bieżący skrypt.

Parametry:  

parametr Opis
BRAK PARAMETRÓW Metoda break nie wymaga żadnych dodatkowych parametrów.

 

GetMediaName (funkcja)

Zwraca nazwę wstawionego medium.

Parametr:  

parametr Opis
Akcesor a) Znak dostępu do taśmy w postaci na przykład taśma0
b) Identyfikator napędu, np. C:

Przykład:

 If GetMediaName ("\".tape0") <> "Poniedziałek"  Wtedy
   Wiadomość "Proszę włożyć taśmę `poniedziałek`!", 3 '3 = Symbol stopu
   EjectMedia
  Break
End If

 

 

WyślijSMS(Tekst as String, Liczba as String) (Funkcja)

Opcją, z której korzysta wielu naszych klientów jest opcja “SendSMS”. Ta opcja wysyła klientowi wiadomość SMS na telefon komórkowy po zakończeniu backupu. Jeśli odbiorca nie znajduje się w Szwajcarii, należy podać międzynarodowy numer kierunkowy.

Firewall:w pewnych okolicznościach brakujący wpis w zaporze systemu Windows może uniemożliwić wysłanie wiadomości tekstowej. W tym przypadku pojawia się komunikat o błędzie i skrypt nie może zostać pomyślnie wykonany. Włącz program Langmeier Backup w swoim firewallu dla wychodzącego ruchu sieciowego - wtedy będzie działał.

 

Parametry:  

parametr Opis
Text Wiadomość tekstowa, która ma być wysłana do odbiorcy przez SMS.
 Numer Numer telefonu komórkowego odbiorcy.

Przykład:

'Wysyła wiadomość tekstową do administratora kopii zapasowej:
SendSMS
"Kopia zapasowa zakończona.", "004179512xxxx"

'Wysyła krótką wiadomość do administratora kopii zapasowej -
'wiadomość zawiera wartość określoną w polu "Miejsce docelowe", a także
'liczbę błędów, które wystąpiły, oraz liczbę
'zrobionych pomyślnie kopii zapasowych plików:

SendSMS Term("Backup na jest zakończony. Error: Saved: ", Destination, Errors, Counter),"0049xxxxxxxx"
  

 

Licznik (zmienna)

Wskazuje, ile plików zostało zarchiwizowanych. Wartość ta pojawia się w informacji zwrotnej dla użytkownika po zakończeniu procesu tworzenia kopii zapasowej. Dodatkowo wartość ta jest także wskazywana w logu kopii zapasowej.

Przykład:

'Uruchom skrypt wiersza poleceń "databackup.cmd" z SAP, aby wykonać kopię zapasową
'bazy danych z SAP. Miejsce docelowe kopii zapasowej,
'które jest ustawione w zadaniu tworzenia kopii zapasowej jest używane (miejsce docelowe).
'Ze skryptu wiersza poleceń zwracana jest liczba zarchiwizowanych
'plików.

CountOfFiles = Shell("%appdata%\"databackup.cmd /dest=" & Destination, 0)

'Licznik zarchiwizowanych plików będzie teraz zwiększany o
'liczbę zwróconą przez skrypt:
Counter = Counter + lCountOfFiles 

 

Przeznaczenie (zmienne)

Przywraca lub nadpisuje folder docelowy ustawiony w elemencie kopii zapasowej skryptu.

Uwaga: Zmienna Miejsce docelowe umożliwia utworzenie skryptu, który tworzy kopię zapasową określonego obiektu w miejscu docelowym, które można zdefiniować w zadaniu tworzenia kopii zapasowej. To, jak konkretna rzecz jest backupowana i co to jest, programujesz w skrypcie.

Przykład:

'Zapisuje folder instalacyjny "SAP R3" w folderze kopii zapasowej ustawionym w skrypcie:
Backup "C:_SAP-R3", Miejsce docelowe

 

Źródło (zmienna)

Przywraca lub nadpisuje preset źródłowy w elemencie zapasowym skryptu. Jeśli nazwa skryptu (np. @SendSMS) jest pod źródłem, to zwracana jest nazwa skryptu.

Uwaga:Za pomocą zmiennej "Miejsce docelowe" możesz stworzyć skrypt, który będzie tworzył kopię zapasową czegoś konkretnego w miejscu docelowym, które może być zdefiniowane w zadaniu backupu. To, jak konkretna rzecz jest wspierana i co to jest, programujesz w scenariuszu. Dzięki przeciwnej zmiennej "Źródło" masz możliwość pozwolić użytkownikowi kopii zapasowej Langmeiera określić lokalizację źródła, które pobierasz w skrypcie.

Przykład:

Źródło = "C:

 

 

SaveScript

Po napisaniu/stworzeniu skryptu zapisz go. Opcje „Zapisz“ i „Zapisz jako“ można znaleźć pod edytorem skryptów.

To jest tutorial jak tworzyć własne VBScripty w Langmeier Backup Business i Langmeier Backup Server, aby móc ingerować w proces tworzenia kopii zapasowych według własnego uznania.

Kliknij na "Zapisz jako" możesz nadać swojemu skryptowi nazwę:

To jest tutorial, jak tworzyć własne VBScripts w Langmeier Backup Business i Langmeier Backup Server, aby ingerować w proces tworzenia kopii zapasowych według własnego uznania.

Skrypty są przechowywane w następującym folderze:

C:\\ProgramData\Langmeier Software\Scripty

W starszych systemach operacyjnych (Windows XP, Windows Server 2003):

C:\Dokumenty i ustawienia\\\\\\\\Dane aplikacyjne\\\Langmeier Software\Skrypty

 

Dodaj skrypt do zadania backupu

Wszystkie skrypty, które zapisałeś mogą być dodane do zadania backupu w głównym oknie Langmeier Backup pod "Backup" - "Add

 To jest tutorial jak tworzyć własne VBScripty w Langmeier Backup Business i Langmeier Backup Server, aby dowolnie ingerować w proces tworzenia kopii zapasowych.

 To jest tutorial jak tworzyć własne VBScripty w Langmeier Backup Business i Langmeier Backup Server, aby dowolnie ingerować w proces tworzenia kopii zapasowych.

Po wybraniu skryptu jego nazwa pojawi się w zadaniu tworzenia kopii zapasowej z przedrostkiem „@“, w tym przypadku "@SMS". Skrypt jest wykonywany podczas wykonywania kopii zapasowej, gdy tylko klikniesz na "Kopia zapasowa" - "Start".

To jest tutorial jak tworzyć własne VBScripts w Langmeier Backup Business i Langmeier Backup Server, aby dowolnie ingerować w proces tworzenia kopii zapasowych.

Klikając dwukrotnie na wstawiony skrypt, tutaj "@SMS", możesz zdefiniować ścieżkę docelową (którą możesz pobrać w skrypcie używając "Destination"):

Podaj ścieżkę docelową dla skryptu, który ma być użyty. W tym poradniku dowiesz się, jak tworzyć własne VBScript w Langmeier Backup Business i Langmeier Backup Server, aby dowolnie ingerować w proces tworzenia kopii zapasowych.

Order: Zwróć uwagę na kolejność w zadaniu backupu! Jeśli skrypt ma być wykonany na końcu kopii zapasowej, to musi być on również wstawiony na końcu. Langmeier Backup przetwarza skrypty w kolejności, w jakiej znajdują się one w zadaniu backupu. Jeśli skrypt jest funkcją, która ma być wywołana na początku lub po określonej ścieżce do folderu, to skrypt musi być wstawiony odpowiednio w odpowiedniej linii.

 

Alternatywne opcje skryptów

Możesz też dodać do zadania VBScript, który sam stworzyłeś, w inny sposób. Przejdź do „Opcje“ i tam do „Ustawienia dla tej pracy“. Znajdziesz tam opcje, które są wykonywane „Before Backup“ oraz opcje, które są wykonywane „After Backup“. Dodaj swój VBScript w wybranym miejscu. Zwróć uwagę, że w tej metodzie funkcje własne Langmeier Backup, takie jak SendSMS lub Backup opisane powyżej, nie są dostępne. Możesz jednak użyć tej metody do wywołania dowolnego skryptu wsadowego lub dowolnego skompilowanego pliku exe.

To jest tutorial, jak tworzyć własne VBScripts w Langmeier Backup Business i Langmeier Backup Server, aby ingerować w proces tworzenia kopii zapasowych według własnego uznania.

 

Specyfikacje przedstawione w tym artykule są dostępne w następujących produktach:

  1. Langmeier Backup Business
  2. Langmeier Backup Server
  3. Langmeier Backup V-flex

 

Zapisz dane automatycznie

Chroń wszystkie swoje pliki.

  Kup teraz   Test bezpłatny Langmeier Backup for Windows

O autorze , Założyciel i dyrektor generalny Langmeier Software
Urs Langmeier Urs Langmeier jest założycielem i dyrektorem generalnym Langmeier Software GmbH i tym samym jest odpowiedzialny za strategiczny rozwój rozwiązań Langmeier Software..
 

Dalsza lektura: Langmeier Backup, VB-Script, Zapasowa strona

Artykuły związane z tematem
FAT32 czy NTFS? Który format jest lepszy do tworzenia kopii zapasowych?
Langmeier Backup w wersji 10 już jest
Różnica między kopią zapasową plików a kopią zapasową obrazów?


Postaw tutaj swój komentarz...

Ten artykuł obejmuje tematy:
Backup oprogramowania za pomocą VBScript
Skrypt backupu Langmeiera
Langmeier Backup VBS
VBS Backup