Warunki i zasady

Copyright (C) 2003-2021 Langmeier Software GmbH, Freienbach Szwajcaria (Wszystkie prawa autorskie i prawa pomocnicze zastrzeżone

Warunki umowy

I. Warunki użytkowania

II. Wykluczenie użycia na niektórych systemach

III. Ograniczenie odpowiedzialności i gwarancji

IV. Ogólna, częściowa ważność i jurysdykcja

V

V. Dalsze postanowienia


I. Warunki użytkowania

Kupując licencje na nasze oprogramowanie, nabywasz prawo do korzystania z niego. Samo oprogramowanie pozostaje własnością intelektualną Ursa Langmeiera. Zakup licencji uprawnia Cię do korzystania z oprogramowania tylko na jednym komputerze. Jeśli oprogramowanie ma być używane na więcej niż jednym komputerze, należy zakupić osobną licencję dla każdego komputera.

Wynajmowanie, pożyczanie lub modyfikowanie oprogramowania jest zabronione. Dekompilacja lub dezasemblacja oprogramowania jest dozwolona tylko w celu uzyskania informacji niezbędnych do ustalenia interoperacyjności niezależnie stworzonego programu komputerowego.

II. Wykluczenie użycia na niektórych systemach

Używanie oprogramowania jest surowo zabronione w środowiskach, w których może ono zagrażać życiu, a w szczególności życiu ludzkiemu. Niezależnie od tego, czy oprogramowanie jest używane prawidłowo czy nieprawidłowo, i niezależnie od tego, czy jakiekolwiek wadliwe elementy oprogramowania mogłyby prowadzić do zagrożenia - oprogramowanie nie może być używane tam, gdzie takie zagrożenie mogłoby istnieć nawet w pewnych okolicznościach poprzez użycie tego oprogramowania. Surowo zabronione jest także używanie ich tam, gdzie istnieje ryzyko zranienia lub zachorowania choćby jednego człowieka lub choćby jednego zwierzęcia.

III. Wyłączenie odpowiedzialności i gwarancji

Ogólny obowiązek staranności nakazuje, abyś najpierw przetestował oprogramowanie, za pomocą którego przetwarzasz dane mające wartość handlową, za pomocą danych bezwartościowych lub specjalnych danych testowych.

Oprogramowanie jest dostarczane w jego aktualnym stanie. Ponieważ oprogramowanie może być używane w wielu różnych środowiskach systemowych, których producent oprogramowania nie może przewidzieć i które nie mogą być jednoznacznie przetestowane przez producenta, producent nie może udzielić żadnej gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie oprogramowania w określonym środowisku lub na jego przydatność do określonego celu.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie oprogramowania w określonym środowisku lub za jego przydatność do określonego celu

Producent nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady i uszkodzenia wynikające z modyfikacji oprogramowania przez osoby trzecie lub z nieprawidłowego działania programu. W szczególności producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za szkody następcze.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za szkody następcze

W przypadku reklamacji licencjobiorca zobowiązany jest do przedstawienia zrozumiałego i weryfikowalnego opisu wady. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu licencji użytkownika. Jeśli naprawa lub dostawa zastępcza nie doprowadzi do usunięcia istotnej wady w rozsądnym terminie, licencjobiorca ma prawo odstąpić od umowy lub zażądać obniżenia opłaty licencyjnej. Dalsze roszczenia ze strony licencjobiorcy są wykluczone.

Roszczenia o odszkodowanie przeciwko producentowi są WYŁĄCZONE. W żadnym wypadku Langmeier Software GmbH ani jego oferenci nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, ale nie tylko, za szkody z tytułu utraty zysków, przerwy w działalności, utraty informacji handlowych lub innych strat finansowych) wynikające z użycia lub niemożności użycia powyższego oprogramowania. Dotyczy to również sytuacji, gdy Langmeier Software GmbH zostało wcześniej poinformowane o możliwości wystąpienia takich szkód. Oprogramowanie nie może być używane w kraju, w którym powyższe wyłączenie odpowiedzialności nie obowiązuje. Jeśli mimo to oprogramowanie będzie używane, mimo że zabrania tego niniejsza umowa licencyjna, będzie się to odbywało na własne ryzyko użytkownika!


V. Dalsze postanowienia

§I. Definicje i formacja

"Licencjodawca" oznacza Langmeier Software GmbH, Pfäffikon SZ, Szwajcaria.
"Opłata Licencyjna" oznacza wynagrodzenie należne Licencjobiorcy za korzystanie z Oprogramowania.
"Licencjobiorca" oznacza nabywcę Licencji lub użytkownika Oprogramowania.

"Wieczyste" oznacza prawo do użytkowania przez nieograniczony czas zgodnie z Klauzulą II 1.

"Subskrypcja" oznacza powtarzające się prawo do korzystania przez określony czas zgodnie z Klauzulą II 2.

"Pay as you Go" oznacza naliczanie opłat w zależności od korzystania z Oprogramowania.

"Zakup In-App" oznacza aktywację płatnych usług w ramach Platformy aBusiness.

"Oprogramowanie" oznacza program komputerowy "aBusiness" i związaną z nim dokumentację.

Niniejsza Umowa Licencyjna wchodzi w życie z chwilą zakupu, instalacji lub korzystania z Oprogramowania i Usług Internetowych
§II Zakres stosowania

Wieczyste: W zamian za uiszczoną opłatę licencyjną Licencjodawca niniejszym przyznaje Licencjobiorcy wieczyste, niezbywalne, niewyłączne, ogólnoświatowe prawo do korzystania z Oprogramowania zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Licencja pozostaje ważna do czasu zaprzestania korzystania z Oprogramowania przez Licencjobiorcę lub do czasu wypowiedzenia licencji przez Licencjodawcę z powodu nieprzestrzegania przez Licencjobiorcę postanowień niniejszej Umowy. Licencjobiorca nie jest uprawniony do bezpłatnego wsparcia lub aktualizacji. Może on odpłatnie uzyskać wsparcie techniczne lub aktualizacje za pośrednictwem jednego z kanałów wsparcia technicznego udostępnionych przez Licencjodawcę (https://www.langmeier-software.com/support). Jeśli Licencjobiorca zostanie poinformowany przez Licencjodawcę o zalecanych uaktualnieniach, aktualizacjach lub łatach, ma prawo do ich odpłatnego nabycia. Jeśli Licencjobiorca nie zastosuje się do tych zaleceń, utraci roszczenia gwarancyjne lub odszkodowawcze, jeśli szkoda została spowodowana brakiem zakupu uaktualnień, aktualizacji lub poprawek.

Subskrypcja: W zamian za uiszczoną opłatę licencyjną Licencjodawca niniejszym przyznaje Licencjobiorcy ograniczone w czasie, niezbywalne, niewyłączne, ogólnoświatowe prawo do korzystania z Oprogramowania zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Licencja pozostaje ważna przez 12 miesięcy od daty instalacji i jest automatycznie przedłużana na kolejne 12 miesięcy, chyba że Licencjobiorca wypowie ją na piśmie nie później niż 3 miesiące przed wygaśnięciem. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy z powodu nieprzestrzegania przez Licencjobiorcę niniejszej umowy. Licencjobiorca ma prawo do uaktualnień i aktualizacji oraz wsparcia za pośrednictwem jednego z kanałów wsparcia technicznego udostępnionych przez Licencjodawcę (https://www.langmeier-software.com/support).

Rozliczanie według użytkowania i zakupy in-app: Aplikacje, oprogramowanie, narzędzia i usługi, które są rozliczane na platformie aBusiness zgodnie z zasadą użytkowania (zwaną również "pay as you go" lub "pay as you use"), są fakturowane co miesiąc i płatne w ciągu 10 dni. Miejsce do przechowywania danych w chmurze i użytkownicy są w ten sposób rozliczani jako usługi podstawowe. W ten sposób fakturowane jest również korzystanie przez licencjobiorcę z płatnych aplikacji, narzędzi i usług. Cennik na stronie https://www.abusiness.one/preise jest decydujący przy rozliczaniu podstawowych usług. W przypadku dodatkowych aplikacji, narzędzi i usług, które można aktywować za pośrednictwem sklepu z aplikacjami w ramach platformy aBusiness (zwanych również "zakupami in-app"), obowiązują ceny podane w sklepie z aplikacjami aBusiness (https://apps.abusiness.net/).

Zakup licencji uprawnia Cię do korzystania z oprogramowania tylko na jednym komputerze. Jeśli oprogramowanie ma być używane na kilku komputerach, dla każdego z nich należy zakupić osobną licencję.

Jeśli oprogramowanie jest używane w chmurze, zakup licencji uprawnia do korzystania z oprogramowania przez jednego użytkownika.

Licencjobiorca może sporządzić jedną kopię Oprogramowania wyłącznie w celu wykonania kopii zapasowej i archiwizacji, jeśli Oprogramowanie można zainstalować lokalnie i Licencjobiorca jest uprawniony do korzystania z niego. Jeśli Licencjobiorca korzysta z oprogramowania w chmurze działającego w chmurze publicznej aBiznesu, wówczas Licencjobiorca może tworzyć kopie swoich danych użytkownika wyłącznie w celu tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji.

Modyfikacja ogólnodostępnego kodu źródłowego oprogramowania lub skryptów programistycznych jest dozwolona tylko w celu dostosowania oprogramowania do wymagań użytkownika w ramach customizacji. Niedozwolone jest modyfikowanie skryptów i swobodnie dostępnego kodu źródłowego oprogramowania w celu obejścia ograniczeń licencyjnych i podobnych blokad. We wszystkich innych przypadkach nie zezwala się na modyfikację, przekazywanie i dystrybucję kodów źródłowych lub binarek oprogramowania, które są własnością licencjodawcy.

Ograniczenia w używaniu: Wypożyczanie, użyczanie, udzielanie sublicencji lub modyfikowanie Oprogramowania w jakikolwiek sposób jest zabronione. Dekompilacja, inżynieria wsteczna lub dezasemblacja oprogramowania jest dozwolona jedynie w celu uzyskania informacji na temat interoperacyjności niezależnie stworzonego programu komputerowego. Zabronione jest także używanie oprogramowania w środowiskach zagrażających życiu ludzi lub zwierząt.

W przypadku wypowiedzenia umowy serwisowej lub opłat za użytkowanie oprogramowania, Klient jest zobowiązany niezwłocznie po upływie okresu wypowiedzenia, a tym samym po wystąpieniu wypowiedzenia, usunąć z serwerów, twardych dysków i komputerów Klienta wszystkie kody źródłowe i pliki wykonywalne oraz bazy danych przekazane i zaimportowane poprzez automatyczne aktualizacje, które stanowią materiał chroniony prawem autorskim Langmeier Software GmbH.

§III Gwarancja

Licencjodawca gwarantuje, że Oprogramowanie nie narusza żadnych praw własności intelektualnej osób trzecich.

Licencjodawca gwarantuje, że Oprogramowanie będzie zgodne z cechami opisanymi w Dokumentacji przez okres 90 dni od daty zakupu Oprogramowania. Ponieważ Oprogramowanie może być używane w wielu różnych środowiskach systemowych, które nie są możliwe do przewidzenia przez Licencjodawcę i nie mogą być jednoznacznie przetestowane, Licencjodawca nie gwarantuje działania Oprogramowania w konkretnym środowisku niewymienionym w Dokumentacji.

Gwarancja jest również nieważna, jeśli licencjobiorca sam zmodyfikował oprogramowanie lub zlecił jego modyfikację osobie trzeciej lub jeśli jego działanie jest ograniczone przez użycie oprogramowania z programem komputerowym osoby trzeciej.

W przypadku zgłoszenia przez Licencjobiorcę roszczenia z tytułu rękojmi Licencjodawca może według własnego uznania usunąć wadę, wymienić oprogramowanie na równoważne lub zwrócić Licencjobiorcy opłatę licencyjną oraz odstąpić od umowy i zakazać dalszego korzystania z oprogramowania.

§IV. Odpowiedzialność

W przypadku szkód wyrządzonych umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa oraz w przypadku szkód na osobie, o ile odpowiedzialność jest obowiązkowa, odpowiedzialność regulują przepisy ustawowe.

Odpowiedzialność licencjodawcy za bezpośrednie szkody spowodowane zaniedbaniem jest ograniczona w sumie do wysokości opłaty licencyjnej uiszczonej przez licencjobiorcę do momentu wystąpienia szkody. Odpowiedzialność za szkody wynikowe lub przypadkowe jakiegokolwiek rodzaju, włączając w to, ale nie ograniczając się do utraty zysków, utraty przychodów, przerw w działalności, utraty możliwości prowadzenia działalności, szkód spowodowanych przez lub za utracone lub uszkodzone dane, lub inne straty pieniężne, jest wykluczona.

Bezpośrednie szkody obejmują, ale nie są ograniczone do kosztów i wymiany oprogramowania zastępczego.

Siła wyższa: Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeśli jest to spowodowane okolicznościami pozostającymi poza jej kontrolą, takimi jak strajki, awaria zasilania, awaria telekomunikacyjna, ciężkie warunki pogodowe lub wojna.

VI. postanowienia końcowe

Wypowiedzenie Licencjodawca ma prawo wypowiedzieć niniejszą Licencję w każdym czasie, jeśli Licencjobiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań umownych lub ustawowych wynikających z niniejszej Umowy lub jeśli stanie się niewypłacalny. Po wypowiedzeniu umowy przez Licencjodawcę wszelkie prawa do korzystania wygasają automatycznie.

Wsparcie + Usługi konsultacyjne: Wszystkie usługi wsparcia i konsultingowe wykonywane przez Licencjodawcę w imieniu Licencjobiorcy będą automatycznie fakturowane przez Licencjodawcę według stawki dziennej lub półdniowej. Za pół dnia lub jego część naliczana jest stawka półdniowa, a za dni lub ich część przekraczającą pół dnia naliczana jest stawka dzienna. Stawka za pół dnia wynosi 1560 franków szwajcarskich, a za dzień 2600 franków szwajcarskich.

Koszty administracyjne: Za poniesione przez nas koszty administracyjne, w szczególności za zapytania od, ale nie tylko, instytucji i organów publicznych, jak również za prywatne pozwy sądowe, pobieramy opłatę W wysokości 325 CHF (trzysta dwadzieścia pięć franków szwajcarskich) za godzinę pracy lub jej część, a także zryczałtowaną opłatę za przyjęcie przesyłki listowej dla administracji koszty administracyjne w wysokości 25 CHF (dwadzieścia pięć franków szwajcarskich) plus ryczałtowa opłata za drobne wydatki w wysokości 20,80 CHF (dwadzieścia franków szwajcarskich i osiemdziesiąt centymów).

Audyt: Licencjodawca ma prawo do sprawdzenia zgodności działania licencjobiorcy z umową za pomocą audytów. Jeśli audyt wykaże rozbieżności z zobowiązaniami umownymi Licencjobiorcy, koszty takiego audytu obciążają Licencjobiorcę.

Zakaz cesji: Cesja praw wynikających z niniejszej Umowy przez Licencjobiorcę jest wykluczona z wyjątkiem cesji na rzecz ewentualnego następcy prawnego.

Prawo właściwe: Niniejsza Umowa podlega prawu szwajcarskiemu. Wyłączona jest Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 roku.

Miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy licencyjnej lub z użytkowania oprogramowania jest wyłącznie Freienbach (Szwajcaria). Jednakże Producent zachowuje prawo do podjęcia działań prawnych przeciwko Licencjobiorcy w miejscu ogólnej jurysdykcji Licencjobiorcy.

Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej Umowy Licencyjnej nie zostaną uzgodnione w formie pisemnej, Producentowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy

Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej umowy licencyjnej są lub staną się nieważne lub niekompletne w całości lub w części, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień. Jakakolwiek cesja praw wynikających z niniejszej umowy licencyjnej przez licencjobiorcę jest wykluczona.

Wyklucza się jakiekolwiek wykorzystanie niniejszej umowy licencyjnej przez licencjobiorcę

Korzystając z oprogramowania oferowanego przez Langmeier Software GmbH, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszej umowy licencyjnej i umowa ta wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym.© 2003-2021 Langmeier Software GmbH, Pfäffikon SZ, Schweiz