Backup skrzynek Exchange za pomocą Langmeier Backup

Skrypt Langmeier Backup może nakazać serwerowi Microsoft Exchange eksportowanie poszczególnych skrzynek do zewnętrznych plików PST. Te pliki PST mogą być następnie backupowane przez Langmeier Backup. Skrzynki pocztowe backupowane w ten sposób mogą być przywracane indywidualnie.

Jak skonfigurować skrypt dla serwerów Exchange

W oknie głównym programu Langmeier Backup kliknij na "Narzędzia", a następnie na "Edytuj skrypty". Otworzy się edytor skryptów. Kliknij na przycisk "Nowy" pod edytorem skryptów, aby utworzyć nowy skrypt

Tworzenie kopii zapasowych skrzynek pocztowych, kalendarzy i kontaktów na serwerze Exchange jest również możliwe z Langmeier Backup. Tutaj dowiesz się, jak postępować.

Wstaw następujący skrypt do edytora skryptów:

   Dim oFileSystemObject, oFile
   set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

      sDest = Destination & ""

    'Skrypt potrzebuje ścieżki jako ścieżki UNC w postaci "\"
    '->Jednak użytkownik często wpisuje np.Np. C:
     '->Convert!
     if mid(sDest, 2, 1) = ":" then
     'W ścieżce docelowej podano literę LW, na przykład C:\\\\\
     '->Zamień na $
    sDest = left(sDest, 1) & "$" & mid(sDest, 3)
     ' ...i dodaj localhost do frontu:
      sDest = "\" & sDest & "
   end if

    BuildFullPath sDest

    ' Teraz określany jest folder tymczasowy:
     set sTempFolder = fso.GetSpecialFolder(2) '2 = TemporaryFolder

      'Tu jest zapisany skrypt Powershell:
     set oFileSystemObject = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
     set oFile = oFileSystemObject.CreateTextFile(sTempFolder & "Export.ps1")
     oFile.WriteLine "Add-PSSnapin       ""Microsoft.Exchange.Management.PowerShell.E2010""

      oFile.WriteLine "Get-MailboxExportRequest | Remove-MailboxExportRequest -confirm:$false"

      oFile.WriteLine "(Get-Mailbox) | foreach {New-MailboxExportRequest -Mailbox $_.alias -FilePath """ & sDest & "$_.pst""}"

      oFile.Close

     'Teraz plik wsadowy jest zapisywany:
    set oFile = oFileSystemObject.CreateTextFile(sTempFolder & "\".bat")
      oFile.WriteLine "%SystemRoot%}WindowsPowerShellv1.0"
    oFile.WriteLine "%SystemRoot%>WindowsPowerShell.exe   -command " & sTempFolder & ".ps1 >" & sDest & "blog.txt"

      oFile.Zamknij

      "Zwróć uwagę na ścieżkę do Langmeier Backup tutaj:
    Shell "C:\\Program Files (x86)\Langmeier Software\Narzędzia do tworzenia kopii zapasowych \Shell64.exe" & sTempFolder & ".bat"

     Sub BuildFullPath(ByVal FullPath)
     If Not fso.FolderExists(FullPath) Then
      BuildFullPath fso.GetParentFolderName(FullPath)
      fso.CreateFolder FullPath
     End If
    End Sub

Teraz zapisz ten skrypt klikając na "Zapisz jako...". Ten przycisk znajduje się pod edytorem skryptów. Wprowadź żądaną nazwę pliku, na przykład "Baza danych Exchange"

Tworzenie kopii zapasowych skrzynek pocztowych, kalendarzy i kontaktów na serwerze Exchange jest również możliwe z Langmeier Backup. Tutaj dowiesz się, jak postępować.

Kliknij na zakładkę "Backup" w górnej części głównego okna Langmeier Backup. Dodaj nowo utworzony skrypt, klikając na tekst pod "Dodaj", a następnie na "Skrypt...".

Tworzenie kopii zapasowych skrzynek pocztowych, kalendarzy i kontaktów na serwerze Exchange jest również możliwe z Langmeier Backup. Tutaj dowiesz się, jak postępować.

Wybierz tutaj pożądany skrypt, w tym przypadku nasz skrypt o nazwie "Exchange Database".

Tworzenie kopii zapasowych skrzynek pocztowych, kalendarzy i kontaktów na serwerze Exchange jest również możliwe z Langmeier Backup. Tutaj dowiesz się, jak postępować.

Teraz dodaliśmy skrypt do zadania, ale nie określiliśmy jeszcze miejsca docelowego.

Tworzenie kopii zapasowych skrzynek pocztowych, kalendarzy i kontaktów na serwerze Exchange jest również możliwe z Langmeier Backup. Tutaj dowiesz się, jak postępować.

Aby określić miejsce docelowe dla kopii zapasowej danych, kliknij dwukrotnie wiersz zadania i wprowadź żądaną ścieżkę dla miejsca docelowego:

Tworzenie kopii zapasowych skrzynek pocztowych, kalendarzy i kontaktów na serwerze Exchange jest również możliwe z Langmeier Backup. Tutaj dowiesz się, jak postępować.

Teraz wszystko co musisz zrobić to uruchomić backup, a kopia zapasowa Exchange pojawi się w postaci plików „.pst“, które możesz zaimportować do Outlooka w określonej ścieżce docelowej.

Wymagania systemowe: Skrypt działa z Microsoft Exchange Server 2003 (64-bit), Exchange Server 2007 (64-bit), Exchange Server 2010, oraz Exchange Server 2013.

Do uruchomienia skryptu wymagana jest co najmniej wersja Langmeier Backup 9 Business (lub wyższa).

Zapisz dane automatycznie

Chroń wszystkie swoje pliki.

  Kup teraz   Test bezpłatny Langmeier Backup for Windows

O autorze , Wsparcie partnerskie
Sebastian Müller Sebastian Müller jest partnerem i głównym opiekunem klienta w Langmeier Software, co czyni go najlepszą osobą, z którą można porozmawiać o rozwiązaniach Langmeier do tworzenia kopii zapasowych.

Telefon: +41 44 861 15 70
Email: sebastian@langmeier-software.com
 

Dalsza lektura: Langmeier Backup, backup, Kopia zapasowa danych, VB-Script

Artykuły związane z tematem
Langmeier Backup Version 10 is here
FAT32 czy NTFS? Który format jest lepszy do tworzenia kopii zapasowych? 
Wskazówki eksperta: Czym jest kopia zapasowa? Dobra kopia zapasowa danych


Postaw tutaj swój komentarz...

Ten artykuł obejmuje tematy:
Langmeier Backup Exchange
Backup skrzynek pocztowych Exchange
Backup poszczególnych skrzynek
Backup Exchange